آبنبات های مارش مالو

آبنبات مارش مالو

آبنبات هاي مارش مالو اولين بار چه رنگي بودند؟

صورتي
آبي
زرد
سفيد

شركت آبنبات سازي پنسيلوانيايي جاست بورن، فروش آبنبات هاي مارش مالو را در دهه پنجاه شروع كرد. اولين آبنبات ها جوجه هاي زرد دست ساز بودند.

منبع:  history.com

What color were the first Marshmallow Peeps?

Pink
Blue
Yellow
White

C) is correct. Just Born, a Pennsylvania-based candy company, began selling their Marshmallow Peeps in the 1950s. The first Peeps were handmade yellow chicks.


ارسال دیدگاه


بلاکفا