ارتفاع مجسمه آزادی

مجسمه آزادي

ارتفاع مجسمه آزادي چقدر است؟

510 پا
209 پا
305 پا
167 پا

مجسمه آزادي 305 پا (93 متر) از زمين تا نوك شعله ارتفاع دارد.

منبع:  nps.gov

How tall is the Statue of Liberty?

510 ft
209 ft
305 ft
167 ft

C) is correct. The Statue of Liberty is 305 feet tall (93 meters) from the ground to the tip of the flame.


ارسال دیدگاه


بلاکفا