اسکارهای والت دیزنی

والت ديزني

والت ديزني چند اسكار را برد؟

22
51
35
26

والت ديزني 22 جايزه آكادمي را برد. او هم ركورد بيشترين برد جايزه آكادمي و هم ركورد بيشترين نامزدي با 59 بار را دارد. ديزني همچنين چهار جايزه افتخاري دريافت كرد.

منبع:  Ask Encyclopedia

How many Oscars did Walt Disney win?

22
51
35
26

A ) is correct. Walt Disney won 22 Academy Awards. He holds the record for both the most Academy Awards awarded and nominations with 59. Disney also received four honorary awards.


ارسال دیدگاه


بلاکفا