الماس و حلقه ازدواج

حلقه نامزدی

چرا الماس ها ، سنگ های مرسوم برای حلقه های ازواج هستند؟

دوام
کمیابی
ارزش
بازار

بازار دی بییر (تولید الماس تحت سلطه این خانواده است) در سنت و فرهنگ ما رسوخ کرده است. قبل از دهه 1930 و تبلیغات "الماس برای همیشه است" الماس ها بسیار کم به عنوان حلقه های نامزدی داده می شدند.

منبع:  howstuffworks.com

Why are diamonds the traditional stone for engagement rings?

Durability
Rarity
Cost
Marketing

D) is correct. De Beer's marketing has seeped into our customs and culture. Before the 1930s and "A Diamond is Forever" ad campaign, diamonds were rarely given as engagement rings.


ارسال دیدگاه


بلاکفا