اولین سمفونی موزارت

موزارت

زمانيكه موزارت اولين سمفونيش را نوشت چند ساله بود؟

5
12
8
16

ولفگانگ آمادئوس موزارت يك بچه نابغه بود كه اولين سمفونيش را در سن هشت سالگي نوشت سپس يك بالغ پركار شد كه بيش از 600 قطعه موسيقي نوشت.

منبع:  who2.com

How old was Mozart when he wrote his first symphony?

5
12
8
16

C) is correct. Wolfgang Amadeus Mozart was a child prodigy who wrote his first symphony at age eight, then grew into a prolific adult who wrote over 600 pieces of music.


ارسال دیدگاه


بلاکفا