اولین تمبر پستی

پست

کدام کشور اولین تمبر پستی را منتشر کرد؟

ایالات متحده آمریکا
چین
یونان
انگلستان

اولین تمبر پستی در سال 1840 توسط انگلستان منتشر شد. این مورد باعث شد که هزینه پست بیشتر برای فرستنده تغییر کند نسبت به گیرنده که اغلب از پرداخت کردن خودداری می کرد.

منبع:  Wikipedia

Which country issued the first postage stamp?

United States
China
Greece
United Kingdom

D) is correct. The first postage stamps were issued in the United Kingdom in 1840. This changed the cost of delivery to the sender, rather than the recipient, who often refused to pay.


ارسال دیدگاه


بلاکفا