بازگشت ستاره دنباله دار هالی

ستاره دنباله دار هالي

ستاره دنباله دار هالي كي برمي گردد؟

2030
2061
2085
2134

ستاره دنباله دار هالي آخرين بار در سال 1986 قابل رويت بود و هر 75 يا 76 سال در مدارش برمي گردد.

منبع:  nasa.gov

When will Halley's Comet return?

2030
2061
2085
2134

B ) is correct. Halley's Comet was last visible in 1986 and returns in orbit every 75-76 years.


ارسال دیدگاه


بلاکفا