بزرگترین آتشفشان دنیا

آتشفشان

بزرگترين آتشفشان دنيا كدام است؟

كوه سنت هلنز
كوه وسوويس
كاراكاتوآ
مونا لوآ

مونا لوآ بزرگترين آتشفشان روي زمين است كه در جزيره ي هاوايي واقع شده است. اين آتشفشان 13681 پا ارتفاع دارد و حدود 60 مايل طول و 30 مايل عرض دارد.

منبع:  time.com

What is the world's largest volcano?

Mount St. Helens
Mount Vesuvius
Krakatoa
Mauna Loa

D) is correct. Mauna Loa is the largest volcano on earth, located on the Island of Hawaii. It has an elevation of 13,681 feet and is about 60 miles long and 30 miles wide.


ارسال دیدگاه


بلاکفا