بیشترین برد در نمایش سگ ها

سگ

كدام سگ بيشترين برد را در نمايش سگ ها در وستمينستر دارد؟

Border Collie
Papillon
Fox Terrier
Basset Hound

Fox Terrier در مجموع 13 بار جايزه بهترين بهترين ها را در جوايز نمايش سگ هاي وستمينستر برده است.

منبع:  Ask Encyclopedia

Which dog breed has won the most Westminster Dog Shows?

Border Collie
Papillon
Fox Terrier
Basset Hound

C) is correct. The Fox Terrier has won the most Best in Show awards at the Westminster Dog Show with a grand total of 13.


ارسال دیدگاه


بلاکفا