بیست و هفتمین حرف انگلیسی

حروف الفبا

بیست و هفتمین حرف حروف الفبای انگلیسی چه بود؟

امگا
زد
امپرسند
دلتا

الفبای انگلیسی سابقا بیست و هفت حرف داشت که شامل نمادی برای کلمه and بود و اکنون با نام امپرسند شناخته می شود.

منبع:  dictionary.com

What was the 27th letter of the English alphabet?

Omega
Zed
Ampersand
Delta

C) is correct. The English alphabet used to have 27 letters, including the symbol for and, now known as the ampersand.


ارسال دیدگاه


بلاکفا