تعداد شمع های منورا

منورا

شمعدانی منورا چند شمع را نگه می دارد؟

8
9
10
12

منورا نه شمع را نگه می دارد. هشت تای این شمع ها نماد روزی از جشن هشت روزه ی فستیوال نور است. نهمین شمع یک شمع کمکی است که برای روشن کردن شمع های دیگر بکار می رود.

منبع:  Ask Encyclopedia

How many candles does a menorah hold?

8
9
10
12

B) is correct. The menorah holds nine candles. Eight of these candles symbolizes a day of the eight-day celebration of the Festival of Lights. The ninth candle is a helper candle, used to light the other candles.


ارسال دیدگاه


بلاکفا