تندترین فلفل دنیا

فلفل

تندترين فلفل دنيا كدام است؟

Infinity Chili
Trinidad Moruga Scorpion
Habanero
Bhut Jolokia

طبق گزارش موسسه فلفل دانشگاه ايالتي نيو مكزيكو ، داشتن 2009231 SHU در مقياس اسكاويل (واحد تندي فلفل) فلفل Trinidad Moruga Scorpion را تندترين فلفل دنيا تا به امروز كرده است.

منبع:  Ask Encyclopedia

What is the hottest pepper in the world?

Infinity Chili
Trinidad Moruga Scorpion
Habanero
Bhut Jolokia

B) is correct. According to the New Mexico State University Chili Institute, the Trinidad Moruga Scorpion ranks at 2,009,231 SHU on the Scoville scale, making it the hottest pepper in the world to date.


ارسال دیدگاه


بلاکفا