ثروتمتندترین زن انگلستان

ثروتمتندترين زن انگلستان

چه كسي ثروتمتندترين زن انگلستان است؟

J.K. Rowling
The Queen
Kristy Bertarelli
Victoria Beckham

ثروتمتندترين زن انگلستان كريستي برتارلي است.او يك ترانه سرا است و كسي است كه با وارث داروسازي ارنستو برتارلي در سال 2000 ازدواج كرد.او تقريبا در مجموع 11 ميليارد دلار دارايي دارد.

منبع:  businessinsider.com

Who is the richest woman in Britain?

J.K. Rowling
The Queen
Kristy Bertarelli
Victoria Beckham

C ) is correct. The richest woman in Britain is Kristy Bertarelli, a songwriter and former Miss UK who married pharmaceutical heir Ernesto Bertarelli in 2000. She has an estimated net worth of $11 billion.


ارسال دیدگاه


بلاکفا