درازترین دانه ی برفی

درازترين دانه ي برفي

درازترين دانه ي برفي كه تا كنون ثبت شده كدام است؟

30 اينچ
19 اينچ
26 اينچ
15 اينچ

درازترين دانه ي برف ثبت شده 15 اينچ قطر دارد و در Fort Keogh مونتانا در 28 ژانويه ي 1887 ديده شده است.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was the largest snowflake ever recorded?

30 inches
19 inches
26 inches
15 inches

D ) is correct. The largest snowflake ever recorded was 15 inches in diameter and observed at Fort Keogh, Montana on January 28, 1887.


ارسال دیدگاه


بلاکفا