رصد پرواز پاپانوئل

پاپانوئل

چه کسی پرواز پاپانوئل در شب کریسمس را رصد می کند؟

USGS
NORAD
NOAA
TSA

هر ساله در شب کریسمس ، یک کارمند داوطلب در NORAD فرماندهی دفاع هوایی آمریکای شمالی در دسترس است تا تماس های تلفنی مربوط به موقعیت پاپانوئل را دریافت کند. این رسم در سال 1955 در نتیجه شماره تلفن لیست شده اشتباهی ، شروع شد.

منبع:  noradsanta.org

Who tracks Santa's flight on Christmas Eve?

USGS
NORAD
NOAA
TSA

B) is correct. Every year on Christmas Eve, volunteer staff is available at NORAD to take calls about Santa's whereabouts. The tradition started in 1955 as the result of a wrongly listed phone number.


ارسال دیدگاه


بلاکفا