روز پدر در آمریکا

روز پدر

کدام رئیس جمهور آمریکا ، روز پدر را تعطیل ملی کرد؟

وودرو ویلسون
لیندون جانسون
ریچارد نیکسون
کالوین کولیج

در سال 1966 ،‌ رئیس جمهور لیندون جانسون سومین یکشنبه در ماه ژوئن را روز رسمی برای در نظر گرفتن به عنوان روز پدر اعلام کرد. هر چند این روز تا سال 1972 و بوسیله رئیس جمهور ریچارد نیکسون به صورت قانون در نیامد.

منبع:  Ask Encyclopedia

Which US President made Father's Day a national holiday?

Woodrow Wilson
Lyndon Johnson
Richard Nixon
Calvin Coolidge

C) is correct. In 1966, President Lyndon Johnson declared the third Sunday in June as the official day to observe Father's Day; however, the day wasn't signed into law until 1972 by President Richard Nixon.


ارسال دیدگاه


بلاکفا