زمین بسکتبال مخفی در قطار هوایی دیزنی لند

قطار هوايي

كدام يك از قطار هوايي هاي ديزني لند يك زمين بسكتبال مخي درون خود دارد؟

Thunder Mountain
It's a Small World
Pirates of the Caribbean
Matterhorn Bobsleds

درون كوه 147 پايي مترهورن ديزني لند يك زمين بسكتبال وجود دارد. والت ديزني اين زمين را براي كارگران ايجاد كرده است.

منبع:  cnn.com

What Disneyland ride has a hidden basketball court inside it?

Thunder Mountain
It's a Small World
Pirates of the Caribbean
Matterhorn Bobsleds

D ) is correct. Inside the 147-ft mountain of Disneyland's Matterhorn ride is a one hoop basketball court. Walt Disney had the court installed for employees.


ارسال دیدگاه


بلاکفا