ستاره های فرانک سیناترا

فرانك سيناترا

فرانك سيناترا چند ستاره در Walk of Fame دارد؟

2
3
4
5

فرانك سيناترا سه ستاره جداگانه در Hollywood Walk of Fame جايزه گرفت. او يك ستاره براي تصاوير متحرك، ضبط و تلويزيون دارد.

منبع:  tv.com

How many stars does Frank Sinatra have on the walk of fame?

2
3
4
5

B ) is correct. Frank Sinatra was awarded three separate stars on the Hollywood Walk of Fame. He has a star for Motion Pictures, Recording, and Television.


ارسال دیدگاه


بلاکفا