سرماخوردگی کودکان

سرماخوردگي

يك كودك معمولي هر سال چند بار سرما مي خورد؟

2
8
15
20

يك كودك معمولي هشت بار در سال سرما مي خورد كه بيشتر در ماههاي زمستان از كودكان ديگر مي گيرد.

منبع:  nih.gov

How many colds does a child typically have each year?

2
8
15
20

B) is correct. Children typically have a cold eight times a year, catching it from other children, most often during the winter months.


ارسال دیدگاه


بلاکفا