سه شنبه چاق

ماسک

سه شنبه چاق ، نامش را از کجا گرفته است؟

جشن غذاهای مغذی
جایزه برای چاق ترین مرد
شکوفه گل های بهاری
لباس مبدل جشن

در آخرین روز قبل از فصل روزه مسیحیان که به طور سنتی شامل روزه گرفتن است، سه شنبه چاق، روزی برای جشن های اسراف متشکل از غذاهای چرب و مغذی بود.

منبع:  Wikipedia

How did Fat Tuesday get its name?

Feast of rich foods
Award for fattest man
Bloom of spring flowers
Carnival costumes

A) is correct. As the last day before the Christian season of Lent, which traditionally includes fasting, Fat Tuesday was a day for lavish feasts comprised of lots of rich, fatty foods.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا