شغل اول جورج واشنگتن

جورج واشنگتن

شغل اول جورج واشنگتن چه بود؟

وکیل
دکتر
کشاورز
متصدی بار

جورج واشنگتن در زمین های کشاورزی پدرش در ویرجینیا بزرگ شد و راه پدرش را برای کشاورز تنباکو و گندم شدن ، ادامه داد، به طوریکه تا هنگام مرگش صاحب هکتار ها زمین شد.

منبع:  mountvernon.org

What was George Washington's first job?

Lawyer
Doctor
Farmer
Bartender

C) is correct. George Washington grew up on his father's plantation in Virginia and followed in his footsteps to become a tobacco and wheat farmer, owning thousands of acres by the time he died.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا