شلوغ ترین بزرگراه آمریکا

شلوغ ترين بزرگراه آمريكا

شلوغ ترين بزرگراه آمريكا كدام است؟

I-90
I-405
I-880
I-95

I-405 در لوس آنجلس كاليفرنيا شلوغ ترين بزرگراه با 390000 اتومبيل در روز است.

منبع:  Ask Encyclopedia

What’s the busiest highway in the United States?

I-90
I-405
I-880
I-95

B) is correct. I-405 in Los Angeles, California is the busiest highway with 390,000 vehicles per day.


ارسال دیدگاه


بلاکفا