متضاد nocturnal (شبانه)

شبانه

متضاد nocturnal (شبانه) چيست؟

Photournal
Diurnal
Crepuscular
Solurnal

Diurnal (روزانه) متضاد nocturnal (شبانه) است.اين كلمه حيواناتي را كه در روز فعال هستند توصيف مي كند.

منبع:  Dictionary.com

What is the opposite of nocturnal?

Photournal
Diurnal
Crepuscular
Solurnal

B ) is correct. Diurnal is the opposite of nocturnal. It describes animals that are active during the day.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا