مراسم تکریم در نور

مراسم تكريم در نور

مراسم تكريم در نور (the Tribute in Light ) چگونه ساخته شده است؟

مراسم تكريم در نور ، نصب هنري 88 نورافكن است طوري كه دو ستون از نور در نزديكي مركز تجارت جهاني ايجاد كنند.

منبع:  Ask Encyclopedia

How is the Tribute in Light made?

The Tribute in Light is an art installation of 88 searchlights arranged into two columns of light placed near the site of the World Trade Center.

ارسال دیدگاه


بلاکفا