مهمانی چای بوستون

مهماني چاي بوستون

مهماني چاي بوستون در ابتدا چه ناميده مي شد؟

درياي اتحاد چاي
تشكيلات چاي بوستون
حمله ي چاي بوستون
انهدام چاي

طبق گفته ي آلفرد يانگ تاريخ نويس ، اصطلاح مهماني چاي بوستون تا سال 1834 به صورت مكتوب ظاهر نشد. قبل از آن، اين رويداد با نام انهدام چاي ارجاع داده مي شد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was the Boston Tea Party originally called?

Sea of tea standoff
Boston tea brigade
Boston tea attack
Destruction of the tea

D ) is correct. According to historian Alfred Young, the term "Boston Tea Party" did not appear in print until 1834. The event was referred to as the "destruction of the tea" before this time.


ارسال دیدگاه


بلاکفا