موفق ترین بازی پیاده روی سکه ای

بازی سکه ای

موفق ترین بازی پیاده روی سکه ای کدام است؟

مورتال کمبت
گالاگا
پک من
دانکی کنگ

موفق ترین بازی پیاده روی سکه ای ، پک من است که در سال 1981 بوسیله شرکت ژاپنی نامکو منتشر شد. بیش از 10 میلیارد بازی پک من در بیست سال اولش بازی شد.

منبع:  guinnessworldrecords.com

What's the most successful coin-operated arcade game?

Mortal Kombat
Galaga
Pac-Man
Donkey Kong

C) is correct. The most successful coin-operated arcade game is Pac-Man, released in 1981 by Japanese company Namco. More than 10 billion Pac-Man games were played in its first 20 years.


ارسال دیدگاه


بلاکفا