نام اصلی جایزه امی

جایزه امی

نام اصلی امی در جایزه امی چیست؟

ایمی
اما
ایکس
تلیز

جایزه امی در ابتدا ایمی نامیده می شد به خاطر عبارتی که زمانی برای دوربین فیلم برداری با لامپ تصوير اورتيکون ، معمول بود .

منبع:  emmys.tv

What was the original name of the Emmys?

Immys
Emmas
Ikes
Tellies

A) is correct. The Emmys were originally called the Immys after the once common term for the early image orthicon camera.


ارسال دیدگاه


بلاکفا