نویسنده جایی که پیاده رو تمام می شود

پياده رو

چه كسي جايي كه پياده رو تمام مي شود را نوشت؟

Dr. Seuss
Roald Dahl
Shel Silverstein
Natalie Babbitt

جايي كه پياده رو تمام مي شود يك مجموعه ي شعرهاي كودكان است كه بوسيله ي شل سيلوراستاين نوشته شده و به تصوير كشيده شده است.

منبع:  Ask Encyclopedia

Who wrote Where the Sidewalk Ends?

Dr. Seuss
Roald Dahl
Shel Silverstein
Natalie Babbitt

C ) is correct. Where the Sidewalk Ends is a collection of children's poetry written and illustrated by Shel Silverstein.


ارسال دیدگاه


بلاکفا