ورد هری پاتر

هری پاتر

کدام ورد هری پاتر ، فرد را مجبور به رقصیدن بدون کنترل می کرد؟

Tarantallegra
Boogie Woogie Cauldron
Aresto Momentum
Discosocio

تارانتالگرا همچنین شناخته شده با Dancing Feet Jinx ، وردی هست که برای مجبور کردن پاهای فردی به رقصیدن بدون کنترل می کند.

منبع:  harrypotter.wikia.com

What Harry Potter spell makes someone dance uncontrollably?

Tarantallegra
Boogie Woogie Cauldron
Aresto Momentum
Discosocio

A) is correct. Tarantallegra, also known as the Dancing Feet Jinx, is a spell used to force another person's legs to dance uncontrollably.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا