پر فروش ترین آلبوم کل تاریخ

پر فروش ترين آلبوم كل تاريخ

پر فروش ترين آلبوم كل تاريخ كدام است؟

تايتانيك
بادي گارد
شاه شير
تب شنبه شب

آلبوم بادي گارد با آهنگ ويژه اش من هميشه عاشقت خواهم بود پرفروش ترين آلبوم تاريخ است كه بيش از 44 ميليون كپي فروخت.

منبع:  Ask Encyclopedia

What is the best selling soundtrack of all time?

Titanic
The Bodyguard
Lion King
Saturday Night Fever

B ) is correct. The Bodyguard soundtrack featuring the top hit "I Will Always Love You" is the top selling soundtrack of all time with over 44 million copies sold.


ارسال دیدگاه


بلاکفا