کارت پستال های روز ولنتاین

كارت پستال

معمولا در روز ولنتاين چند كارت پستال فرستاده مي شود؟

500 هزار كارت پستال
8 ميليون كارت پستال
160 ميليون كارت پستال
550 ميليون كارت پستال

طبق گزارش انجمن كارت پستال ها ، حدود 160 ميليون كارت پستال در روز ولنتاين فرستاده مي شود. اين آمار ، كارت هايي كه بچه ها در مدرسه رد و بدل مي كنند را به حساب نياورده است.

منبع:  greetingcard.org

How many cards are usually sent on Valentine's Day?

500,000
8 million
160 million
550 million

C) is correct. About 160 million cards are sent on Valentine's Day according to the Greeting Card Association. That figure does not take into account the cards children exchange at school.


ارسال دیدگاه


بلاکفا