کوک های توپ بیسبال

بیسبال

چند کوک روی توپ بیسبال لیگ برتر آمریکا وجود دارد؟

108
212
360
96

108 کوک قرمز روی هر توپ بیسبال قانونی قرار دارد.

منبع:  discovery.com

How many stitches are on a Major League baseball?

108
212
360
96

A) is correct. There are 108 red stitches on each regulation baseball.


ارسال دیدگاه


بلاکفا