گروه غازها

گروه غازها

گروه غازها چه ناميده مي شوند؟

Gosling
Grunt
Gaggle
Gimmle

نام معمول براي گروهي از غازها روي زمين Gaggle است وقتي پرواز مي كنند skein يا team يا wedge ناميده مي شوند و وقتي در نزديكي يكديگر پرواز مي كنند plump ناميده مي شوند.

منبع:  Ask Encyclopedia

What's a group of geese called?

Gosling
Grunt
Gaggle
Gimmle

C ) is correct. The collective noun for group of geese on the ground is a gaggle; when in flight, they are called a skein, a team or a wedge; when flying close together, they are called a plump.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا