ساعت تقویم ماشین حساب

ماشین حساب زمان

 ماشین حساب زمان یک ابزار محاسبه اختلاف زمانی بین دو تاریخ میلادی است

این ابزار قادر است نتیجه به دست آمده را با فرمتهای مختلف روز،هفته،ماه و سال نمایش دهد.

علاوه برا ینها زیر هر تاریخ ورودی ، اطلاعاتی مربوط به آن تاریخ را نشان میدهد نظیر مجموع یا ضرب اعداد آن تاریخ ، چندمین روز سال میلادی است و چند روز به آخر سال میلادی باقی مانده است.

این محاسبات در علم جماتریا بسیار کاربردی است و در ادامه این سایت مطالب جالبی در این زمینه ارائه خواهد شد.

ماشین حساب زمان

نظرات