ارسال های با برچسب ‘مخترع’

محل اختراع بسکتبال

۳۱ مرداد ۱۳۹۱

مخترع توالت فرنگی

۴ تیر ۱۳۹۱

مخترع استفاده از ساعات بیشتری از روز

۱۶ آبان ۱۳۹۰

مخترع اینترنت

۷ آبان ۱۳۹۰

مخترع اسمایلی

۱۶ مهر ۱۳۹۰

بلاکفا