آل کاپون

آل كاپون

چرا آل كاپون به زندان فدرال فرستاده شد؟

قاچاق
قاچاق مشروبات الكلي
نقض قانون حمل سلاح
فرار مالياتي

در سال 1931 آل كاپون در دادگاه فدرال به جرم فرار مالياتي گناه كار شناخته شد و به زندان فدرال محكوم شد . حبس وي شامل مدتي در آل كاتراز بود.

منبع:  Ask Encyclopedia

Why was Al Capone sent to federal prison?

Racketeering
Bootlegging liquior
Gun law violations
Tax evasion

D ) is correct. In 1931, Al Capone was convicted on federal charges of tax evasion and sentenced to federal prison. His incarceration included a term at Alcatraz.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها

ارسال دیدگاه


بلاکفا