آهنگ شروع تئوری انفجار بزرگ

تئوری انفجار بزرگ

چه کسی آهنگ شروع تئوری انفجار بزرگ را اجرا کرده است؟

آرکید فایر
جاستین بیبر
نیل دیگریس تیسون
برنیکید لیدیز

آهنگ شروع برنامه کمدی موقعیت تئوری انفجار بزرگ ( بیگ بنگ ) هیت تی وی توسط گروه برنیکید لیدیز اجرا شده است. آن تاریخ همه چیزی را در 32 ثانیه خلاصه می کند.

منبع:  ew.com

Who performs the theme song for The Big Bang Theory?

Arcade Fire
Justin Bieber
Neil DeGrasse Tyson
Barenaked Ladies

D) is correct. The theme song of the hit TV sitcom The Big Bang Theory is performed by the band Barenaked Ladies. It summarizes a history of everything in 32 seconds.


ارسال دیدگاه


بلاکفا