ابداع نام ایالات متحده آمریکا

ایالات متحده

چه کسی نام ایالات متحده را ابداع کرد؟

بنجامین فرانکلین
الیور الس ورث
جان کوئینسی ادامز
بندیکت آرنولد

الیور الس ورث ، یکی از نمایندگان ایالت کانتیکت در انجمن تدوین قانون اساسی ، عبارت ایالت متحده را برای شناساندن حکومتی که آنها داشتند تشکیل می دادند ، پیشنهاد کرد.

منبع:  archives.gov

Who coined the name United States?

Benjamin Franklin
Oliver Ellsworth
John Quincy Adams
Benedict Arnold

B) is correct. Oliver Ellsworth, one of the Connecticut delegates to the Constitutional Convention, suggested the term United States to identify the government they were forming.


ارسال دیدگاه


بلاکفا