از معاون اولی تا ریاست جمهوری آمریکا

کاخ سفید

چند معاون اول رئیس جمهور آمریکا موفق شدند که رئیس جمهور آمریکا شوند؟

4
7
9
12

9 معاون اول رئیس جمهور موفق شدند که رئیس جمهور شوند.

منبع:  Wikipedia

How many Vice Presidents have succeeded to the Presidency?

4
7
9
12

C) is correct. To date, nine Vice Presidents have succeeded to the Presidency.


ارسال دیدگاه


بلاکفا