اسم اولیه بانک آمریکا

بانك آمريكا

اسم اوليه بانك آمريكا Bank of America چه بود؟

Bank of Italy
American Bank
NationsBank
BankAmerica

تاريخ بانك آمريكا به سال 1904 برمي گردد وقتي كه آمادئو جيانيني بانك ايتاليا Bank of Italy را در سانفرانسيسكو براي خدمت رساني به مهاجراني كه از بانك هاي ديگر سلب خدمت شده بودند ، تاسيس كرد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was Bank of America's original name?

Bank of Italy
American Bank
NationsBank
BankAmerica

A ) is correct. Bank of America's history dates to 1904, when Amadeo Giannini founded the Bank of Italy in San Francisco to cater to immigrants who were denied service from other banks.


ارسال دیدگاه


بلاکفا