الگوی هایکو

هایکو

الگوی هایکو کدام است؟

7-5-7
5-6-7
5-7-5
7-6-5

هایکوی سنتی ژاپنی یک شعر سه خطی با هفده بخش است که شمارش بخش های آن به صورت 5/7/5 است.

منبع:  poets.org

What's the pattern of a haiku?

7-5-7
5-6-7
5-7-5
7-6-5

C) is correct. A traditional Japanese haiku is a three-line poem with seventeen syllables, written in a 5/7/5 syllable count.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا