اندازه آرکیاپ تریکس

آركياپ تريكس

اندازه ي يك آركياپ تريكس چقدر بود؟

7 پا (2/134 متر)
9 اينچ (0/229 متر)
20 اينچ (0/508 متر)
3/5 پا (1/067 متر)

آركياپ تريكس (Archaeopteryx ) تقريبا هم اندازه ي يك كلاغ سياه بود با بال هاي پهني كه در انتهايشان گرد بودند و يك دم دراز در مقايسه با طول بدنش. طول بدنش مي توانست به 20 اينچ برسد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was the size of Archaeopteryx?

7 ft
9 in
20 in
3.5 ft

C ) is correct. Archaeopteryx was roughly the size of a raven, with broad wings that were rounded at the ends and a long tail compared to its body length. It could reach up to 20 inches in body length.


ارسال دیدگاه


بلاکفا