اولین آواز ضبط شده

ضبط

اولين آوازي كه ضبط شد كدام بود؟

ماري يك بره ي كوچك داشت
او كلر دي لا لون
شب ساكت
عنكبوت خيلي كوچك

او كلر دي لا لون ، در نهم آوريل 1860 با يك فوناتوگراف ( صدانگار ) ضبط شد و آن را اولين آواز ضبط شده كرد.

منبع:  New York Times

What was the first song ever recorded?

Mary Had a Little Lamb
Au Clair de la Lune
Silent Night
Itsy Bitsy Spider

B ) is correct. Au Clair de la Lune was recorded on a phonautograph on April 9, 1860, making it the first song ever recorded.


ارسال دیدگاه


بلاکفا