اولین برنامه ی تلویزیون حقیقت

تلويزيون حقيقت

اولين برنامه ي تلويزيون حقيقت كدام است؟

دنياي واقعي
سر زندگيت شرط مي بندي
يك خانواده ي آمريكايي
دوربين بي پرده

براي اولين بار در سال 1948 ، دوربين بي پرده ي آلن فانت ، مردم عادي بي خبر را در حال واكنش به شوخي ها به تصوير كشيد. آن به عنوان پدر بزرگ نسل تلويزيون حقيقت ، ارجاع داده مي شود.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was the first reality TV show?

The Real World
You Bet Your Life
An American Family
Candid Camera

D ) is correct. Debuting in 1948, Allen Funt's Candid Camera broadcast unsuspecting ordinary people reacting to pranks. It has been referred to as the "granddaddy of the reality TV genre.


ارسال دیدگاه


بلاکفا