اولین زن آمریکایی که رای داد

راي

اولين زني كه در آمريكا راي داد كه بود؟

Lydia Taft
Genevieve Clark
Susan B. Anthony
Elizabeth Cady Stanton

Lydia Taft اولين زن راي دهنده شناخته شده در آمريكاي مستعمراتي است. به او اجازه دادند تا در ديدارهاي شهر جديد انگليس در سال 1756 راي دهد. اولين زن راي دهنده در اصلاحات نوزدهم ، Marie Ruoff Byrum بود.

منبع:  fawco.org

Who was the first woman to vote in the US?

Lydia Taft
Genevieve Clark
Susan B. Anthony
Elizabeth Cady Stanton

A ) is correct. Lydia Taft was the first known woman voter in colonial America. She was allowed to vote in New England town meetings in 1756. The first woman to vote under the 19th Amendment was Marie Ruoff Byrum.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا