اولین المپیک باستانی

مجسمه المپیک

در چه زمانی برای اولین بار بازی های المپیک باستانی برگزار شد؟

1000 سال پیش از میلاد مسیح
776 سال پیش از میلاد مسیح
249 سال پیش از میلاد مسیح
393 سال بعد از میلاد مسیح

آمارهای تاریخی نشان می دهند که اولین بازی های المپیک در المپیا در 776 سال پیش از میلاد مسیح برگزار شدند. آنها تا سال 393 میلادی ادامه داشتند زمانیکه تئودوس اول آنها را به عنوان عمل مشرکانه ممنوع کرد.

منبع:  olympic.org

When were the first ancient Olympics held?

1,000 BC
776 BC
249 BC
393 AD

B) is correct. Historical records indicate that the first Olympic games were held in Olympia in 776 BC. They continued until 393 AD, when Theodosius I outlawed them as pagan activity.


ارسال دیدگاه


بلاکفا