اولین باری که کفش پوشیده شد

کفش قرمز

اولین باری که کفش پوشیده شد ،کی بود؟

400 سال پیش
4000 سال پیش
40000 سال پیش
400000 سال پیش

انسان ها حدود 40000 سال پیش کفش پوشیدند. این از زمانی که پیش تر تصور می شد بیشتر است. تغییرات آناتومی در استخوان ها و رباط های پا مشخص می کند که آیا کفش مرتبا پوشیده می شده است.

منبع:  livescience.com

When were shoes first worn?

400 years ago
4,000 years ago
40,000 years ago
400,000 years ago

C) is correct. Humans first wore shoes about 40,000 years ago. This is earlier than previously thought. Anatomical changes in the bones and ligaments of the feet signify if shoes were worn regularly.


ارسال دیدگاه


بلاکفا