اولین بازی تخته ای

بازی های تخته ای

اولین بازی تخته ای چه نام داشت؟

سنت
تخته نرد
برو
شطرنج

سنت Senet ابتدایی ترین گونه شناخته شده از بازی تخته ای است. آن در مصر باستان حدود 3000 سال قبل از میلاد مسیح، ایجاد شده است و بازی می شد.

منبع:  historyworld.net

What was the first board game called?

Senet
Backgammon
Go
Chess

A) is correct. Senet is the earliest known example of a board game. It was developed and played in ancient Egypt around 3000 BC.


ارسال دیدگاه


بلاکفا