اولین بزرگداشت یک شهروند آمریکایی

پرچم آمریکا

اولین تعطیلی برای بزرگداشت یک شهروند آمریکایی کدام است؟

روز مارتین لوتر کینگ
تولد واشنگتن
تولد لینکلن
روز یادبود

روز تولد واشنگتن که در ابتدا در سال 1880 با یک قانون از کنگره، در واشنتگتن دی سی به رسمیت شناخته می شد. در سال 1885 در باقی کشور آمریکا به عنوان یک روز تعطیل به رسمیت شناخته شد.

منبع:  Wikipedia

What was the first holiday to honor an American citizen?

Martin Luther King Day
Washington's Birthday
Lincoln's Birthday
Memorial Day

B) is correct. Washington's Birthday was first recognized in Washington DC, in 1880 by an Act of Congress. In 1885, the rest of the country recognized the holiday.


ارسال دیدگاه


بلاکفا