اولین دوست مرد عنکبوتی

مرد عنکبوتی

اولین دوست مونث مرد عنکبوتی که بود؟

ماری جین واتسون
بتی برنت
گوئن استیسی
لیو الان

منشی دیلی بوگل ، بتی برنت اولین دوست مونث مرد عنکبوتی ( پیتر پارکر ) بود. بعد از جدایی اش از بتی ، پیتر در واقع عاشق دوست دانشگاهی اش گوئن استیسی می شود.

منبع:  Ask Encyclopedia

Who was Spider-Man's first girlfriend?

Mary Jane Watson
Betty Brant
Gwen Stacy
Liv Allan

B) is correct. Daily Bugle secretary Betty Brant was Spider-Man's (Peter Parker) very first girlfriend. After his breakup with Betty, Peter eventually falls in love with his college friend Gwen Stacy.


ارسال دیدگاه


بلاکفا